Regulamin

REGULAMIN

§ 1. Informacje ogólne

 1. Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i określa zasady korzystania z serwisu internetowego Ofertado.pl.
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, w szczególności dotyczących składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

§ 2. Definicje

 1. Jeżeli w Regulaminie jest mowa o:
  • Ofertado.pl. (Administratorze, Serwisie) - należy przez to rozumieć serwis internetowy będący własnością eRFX Prime Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Cyfrowej 6, 71-441 Szczecin, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy SzczecinCentrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000617740, REGON 364436273, NIP 8513195415, o kapitale zakładowym wysokości 5000 zł (pięć tysięcy złotych), dane kontaktowe: e-mail: biuro@erfxprime.pl, tel. 723040270 zwany dalej „Serwisem”,
  • Cenniku – należy rozumieć załącznik do niniejszego Regulaminu zawierający listę z opisem usług Ofertado.pl i wynikających z nich ewentualnych Opłat.
  • Dostawcach – to mowa jest o przedsiębiorcy, mogącym dostarczyć towar lub usługę, którym Ofertado.pl udostępnia Zapytanie i możliwość pozyskania kontaktu do Pytającego,
  • Formularzu – formularz zapytania ofertowego, za pomocą którego Pytający składa Zapytanie, formularz rejestracyjny, formularz uzupełniający (w trakcie negocjacji i ustaleń między Pytającym a Dostawcą), formularz wysyłki Newslettera;
  • Koncie Użytkownika – należy przez to rozumieć konto, które powstaje po przejściu procedury rejestracyjnej przez Użytkownika, w którym umieszcza on swoje dane (co najmniej imię i nazwisko lub nazwę Użytkownika , e-mail, hasło),
  • Newsletterze – bezpłatnej usłudze przesyłania Dostawcom najnowszych zapytań pojawiających się w serwisie;
  • Ofercie – oferta Dostawcy w odpowiedzi na Zapytanie. Ofertę stanowi deklaracja Dostawcy wykonania określonej usługi lub oferowania określonego produktu, zgodnie z ich opisem w zapytaniu w serwisie Ofertado.pl,
  • Opinia – tekstowa i/lub punktowa ocena usługi świadczonej przez Dostawcę lub Produktu sprzedanego przez Dostawcę przez Pytającego;
  • Opłata – należna Administratorowi płatność od Dostawcy za płatne usługi dostarczone przez Serwis;
  • Procedurze rejestracyjnej (rejestracji) – należy przez to rozumieć proces, w którym powstaje Konto Użytkownika,
  • Pytający – składający zapytanie Użytkownik serwisu Ofertado.pl lub podmiot, którego ogłoszenie z zapytaniem serwis zamieszcza samodzielnie;
  • Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin Serwisu udostępniany na stronie https://ofertado.pl/show/rules;
  • RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
  • Umowa - umowa zawarta pomiędzy eRFX Prime Sp. z o.o., a Zarejestrowanym Użytkownikiem na czas nieokreślony, na mocy której Administrator zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Użytkownika usług określonych niniejszym Regulaminem. Za dzień zawarcia umowy rozumie się dzień zarejestrowania się Użytkownika w Serwisie tj. zatwierdzenia linku wysłanego na adres mailowy Użytkownika podczas procesu rejestracji;
  • Usłudze – należy przez to rozumieć udostępnienie drogą elektroniczną lub SMS - przez Serwis, na rzecz Użytkownika informacji nt. zlecającego usługę bądź zakup towaru, celem porównania ofert, znalezienie najtańszej oferty, udostępnienie raportu końcowego;
  • Użytkowniku - rozumie się zarówno Użytkownika zarejestrowanego jak i Użytkownika niezarejestrowanego;
  • Użytkowniku niezarejestrowanym – każda pełnoletnia osoba (Dostawca, Pytający), która korzysta z usług świadczonych w serwisie Ofertado.pl, bez rejestracji, na warunkach określonych niniejszym Regulaminem;
  • Użytkowniku zarejestrowanym – należy przez to rozumieć (Dostawcę, Pytającego) pełnoletnią osobę fizyczną, prawną lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, który poprzez akceptację Regulaminu i przejście procedury rejestracyjnej uzyskuje dostęp do usług oferowanych przez Serwis;
  • Zapytaniu – zapytanie ofertowe złożone przez Użytkownika za pośrednictwem formularza w serwisie Ofertado.pl, lub zapytanie umieszczone samodzielnie przez serwis

§ 3. Warunki korzystania z Serwisu

 1. Warunkiem korzystania z pełnego zakresu usług świadczonych przez Serwis jest zarejestrowanie się w Serwisie poprzez wypełnienie i przesłanie formularza rejestracyjnego. Przez rejestrację Konta dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pomiędzy eRFX Prime Sp. z o.o., a Użytkownikiem na czas nieokreślony.
 2. Akceptacja treści Regulaminu jest warunkiem koniecznym do korzystania z Serwisu.
 3. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem, obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami etyki, a w szczególności do:
  1. korzystania z Serwisu w sposób nienaruszający praw innych Użytkowników i właściciela Serwisu,
  2. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu oraz od korzystania z usług Serwisu w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników,
  3. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań naruszających prywatność innych Użytkowników, w szczególności zbierania, przetwarzania i rozpowszechniania informacji o innych Użytkownikach bez ich wyraźnej zgody,
  4. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań narażających Serwis na straty finansowe, w szczególności poprzez przekazywanie osobom trzecim informacji będących przedmiotem płatnych usług Serwisu,
  5. przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych innych osób.
  6. powstrzymywania się od używania wulgaryzmów, określeń uznanych za obraźliwe, określeń nawołujących do nienawiści rasowej, wyznaniowej czy etnicznej mających charakter antysemicki, szowinistyczny, przekazujących treści faszystowskie lub  niezgodnych z prawem polskim i międzynarodowym, w trakcie korzystania z usług serwisu (formularze zapytań, opinie,  korespondencja między Użytkownikami oraz między Użytkownikami a Serwisem).
 4. Serwis może zaprzestać świadczenia usług, w tym usunąć konto Użytkownika, w razie korzystania przez Użytkownika z Serwisu w sposób niezgodny z:
  1. jego przeznaczeniem lub na szkodę osób trzecich,
  2. obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami etyki.
 5. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu;
  2. uniemożliwienie korzystania z Serwisu, jeżeli nastąpiło to wskutek zdarzeń, których Serwis przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności zdarzeń losowych o charakterze siły wyższej;
  3. skutki powstałe w wyniku wejścia w posiadanie przez osoby trzecie hasła do konta Użytkownika;
  4. utratę danych wynikłą z awarii sprzętu, systemu lub innymi okolicznościami niezależnymi od Serwisu;
  5. szkody powstałe wskutek niedostarczenia lub opóźnień wysyłanych wiadomości z przyczyn niezależnych od Serwisu.
  6. treść i formę materiałów i informacji umieszczonych w Serwisie przez Użytkownika.
 6. Serwis zastrzega sobie prawo do umieszczanie treści reklamowych w dowolnej części Serwisu. Ofertado.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczanych w Serwisie reklam oraz wynikających z tego tytułu roszczeń osób trzecich.

§ 4. Usługi świadczone przez Serwis

 1. Zapytania ofertowe mogą składać osoby fizyczne, prawne oraz podmioty nieposiadające osobowości prawnej.
 2. Pytający wysyła zapytanie ofertowe korzystając z formularza stosowanego przez serwis dla określonej branży.
 3. W celu prawidłowego wypełnienia formularza Zapytania ofertowego należy uzupełnić wszystkie znajdujące się w nim pola.
 4. Zapytanie zostanie opublikowane w serwisie w momencie potwierdzenia (kliknięcia) przez Pytającego linku, wysłanego na poddany w formularzu Zapytania adres e-mail,
 5. Użytkownik jest zobowiązany do zaznaczenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 6. Usługa wysyłania zapytań jest udostępniana Użytkownikom bezpłatnie.
 7. Serwis otrzymane Zapytanie przesyła do Dostawców, którzy potencjalnie mogą być zainteresowani dostarczeniem Pytającemu poszukiwanych przez niego produktów lub usług. Ofertado.pl dokonuje wyboru Dostawców, do których prześle Zapytanie, na podstawie informacji zamieszczonych w formularzu Zapytania oraz danych określonych przez zarejestrowanego Dostawcę.
 8. Zapytanie zostanie rozesłane przez Serwis oddzielnie do każdego Dostawcy.
 9. Dane kontaktowe (imię, nazwisko, e-mail, telefon) Pytającego są niedostępne dla innych Użytkowników o ile nie zdecydują się oni ich odpłatnie odkryć (zgodnie z aktualnie obowiązującym Cennikiem), na co Użytkownik składający Zapytanie ofertowe wyraża zgodę. Składający Zapytanie ofertowe wyraża jednocześnie zgodę na kontakt telefoniczny lub e-mailowy Dostawcy w sprawie złożonego Zapytania ofertowego.
 10. Odkrycie danych kontaktowych Pytającego odbywa się po wykupieniu pakietu punktów,  oraz opłaceniu nimi dostępu do danych Pytającego w Serwisie. W tym przypadku Serwis przekazuje dane Pytającego Dostawcom.
 11. Rzetelność i kompletność uzupełnienia informacji przez Pytającego w Formularzu, możliwych do weryfikacji, odbywa się automatycznie. Możliwy jest także kontakt Administratora z Pytającym telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, celem potwierdzenia bądź uzupełnienia informacji, na co Pytający także wyraża zgodę.
 12. Serwis udostępnia usługę Newsletter(Monitoring Zapytań), pozwalającą Dostawcom automatyczne otrzymywanie treści najnowszych Zapytań.
  1. Usługa Newsletter jest dostępna dla Dostawców usług/towarów bez konieczności przeprowadzenia pełnej rejestracji, jednak jest traktowany jako Użytkownik zarejestrowany.
  2. Użytkownik podaje adres mailowy, na który będą przesyłane Zapytania, zaznaczając interesujące go branże i obszar działania.
  3. Użytkownik jest zobowiązany do zaznaczenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 13. Po wypełnieniu i wysłaniu formularza zapisu na Newsletter Użytkownik otrzymuje na wskazany adres e-mail link aktywacyjny. Kliknięcie w niego powoduje aktywację usługi.
 14. Usługa jest udostępniana Użytkownikom bezpłatnie.
 15. W każdej chwili Użytkownik może zmodyfikować zakres otrzymywanych zapytań lub zrezygnować z usługi Newsletter.

§ 5. Rejestracja Użytkownika

 1. Rejestracja w Serwisie jest bezpłatna.
 2. W trakcie rejestracji Użytkownik uzupełnia dane wymagane w formularzu rejestracyjnym, a następnie określa swój identyfikator (login) oraz hasło identyfikujące Użytkownika w Serwisie.
 3. Po wypełnieniu i wysłaniu formularza rejestracyjnego Użytkownik otrzymuje wiadomość e-mail  z prośbą o potwierdzenie chęci rejestracji Konta. Z chwilą potwierdzenia chęci rejestracji Umowa zostaje zawarta.
 4. Zarejestrowany Użytkownik ma prawo do edycji, poprawiania lub usunięcia danych i informacji, które umieścił w swoim Koncie Użytkownika.
 5. Jedna osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej może mieć zarejestrowane najwyżej jedno Konto w Serwisie.
 6. Konta nie wolno odsprzedawać ani udostępniać osobom trzecim (innym podmiotom).
 7. Dostęp do płatnych produktów i usług w ramach danego konta przewidziany jest wyłącznie dla jednego Użytkownika. W przypadku rozpoznania przez Administratora, że z jednego konta, zarejestrowanego Użytkownika, korzysta więcej niż jeden podmiot,  Administrator ma prawo usunąć konto bez zwrotu niewykorzystanej kwoty, wpłaconej przez Użytkownika z tytułu korzystania z płatnych usług. Jeden Użytkownik może korzystać z dostępu na wielu komputerach.
 8. Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany cennika świadczonych usług jednocześnie gwarantując niezmienność ceny usługi w okresie, za który Użytkownik dokonał zapłaty. Serwis ma prawo do stosowania cen promocyjnych, rabatów oraz całkowitego zwolnienia z opłaty.

§. 6 Konto i dane osobowe

 1. Serwis zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań w celu ochrony danych osobowych Użytkowników. Używa szyfrowanej transmisji danych (SSL) podczas obsługi w serwisie, co zapewnia ochronę identyfikujących Użytkownika danych oraz znacząco utrudnia przechwycenie dostępu do Konta przez nieupoważnione systemy lub osoby.
 2. Dostęp do swoich danych Użytkownik zabezpiecza indywidualnym hasłem.
 3. Użytkownik przed dokonaniem rejestracji zobowiązany jest zapoznać się z niniejszym Regulaminem dostępnym na stronie https://ofertado.pl/show/rules. Podczas rejestracji poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola Użytkownik składa oświadczenie o zapoznaniu się i zaakceptowaniu postanowień Regulaminu oraz wyrażeniu zgody na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie podanych informacji przez Serwis w celach informacyjnych, handlowych, statystycznych lub marketingowych.
 4. Użytkownik w każdej chwili ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, do sprzeciwu wobec wykorzystania danych, do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”), do ograniczenia przetwarzania danych, wysyłając wiadomość na adres: biuro@ofertado.pl .
 5. Wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 6. Serwis przetwarza dane Użytkownika zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 7. Nazwa podana przez Użytkownika w trakcie rejestracji jest jawna i może być widoczna  dla innych osób korzystających z Serwisu.
 8. Użytkownik w każdej chwili może cofnąć zgodę na otrzymywanie na swój adres e-mail informacji handlowych lub marketingowych, wysyłając wiadomość na adres: biuro@ofertado.pl.

§ 7. Reklamacje

 1. Zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu, problemy i uwagi związane ze świadczonymi usługami  w ramach Serwisu mogą być reklamowane przez Użytkownika poprzez zgłoszenie tego poprzez wypełnienie formularza kontaktowego na stronach serwisu lub poprzez pocztę elektroniczną na adres: biuro@ofertado.pl  przez całą dobę.
 2. Reklamacja w sprawie niewykonania lub nienależytego wykonania usługi musi zawierać w szczególności określenie jej przedmiotu i odpowiednie uzasadnienie.
 3. Zgłoszenie reklamacyjne zostanie rozpatrzone przez Serwis w terminie nie przekraczającym 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacji. W tym terminie Użytkownik zostanie poinformowany o rozstrzygnięciu złożonej reklamacji wiadomością w postaci elektronicznej wysłaną na adres e-mail wskazany w momencie rejestracji lub zgłoszenia uwagi poprzez formularz.
 4. Reklamacje składane do Serwisu, a dotyczące usług świadczonych przez Dostawców za pośrednictwem Serwisu nie będą rozpatrywane. Serwis nie ma obowiązku przekazywania reklamacji właściwemu podmiotowi, odpowiedzialnemu za realizację reklamacji.

§ 8. Odstąpienie od umowy

 1. Użytkownik ma prawo bez podawania przyczyny odstąpić od zawartej umowy w ciągu 14 dni kalendarzowych liczonych od momentu zawarcia umowy. Do zachowania wskazanego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres e-mail biuro@ofertado.pl.
 2. Użytkownik korzystający z prawa odstąpienia od umowy powinien złożyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. W tym celu Użytkownik może skorzystać z gotowego formularza (http://www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl/prawo-odstapienia-od-umowy/forma/) lub sporządzić je samodzielnie. Oświadczenie należy dostarczyć  drogą elektroniczną na adres biuro@ofertado.pl.
 3.  W przypadku złożenia oświadczenia drogą elektroniczną Serwis potwierdzi odebranie wiadomości poprzez wysłanie do Użytkownika wiadomości e-mail.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy przez Użytkownika umowę uważa się za niezawartą. Nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia, Serwis zwróci Użytkownikowi zapłaconą kwotę w sposób wskazany przez Użytkownika.

§ 9. Spory i polubowne sposoby ich rozwiązywania

 1. Spory powstałe w wyniku zawartej umowy między Użytkownikiem i Serwisem podlegają rozpoznaniu przez sąd zgodnie z postanowieniami obowiązującego w Polsce prawa.
 2. Użytkownik ma prawo zwrócić się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej (WIIH) w celu przeprowadzenia mediacji zmierzającej do polubownego zakończenia sporu wynikłego  z zawartej umowy między Użytkownikiem a Serwisem.
 3. Użytkownik może się zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy WIIH w celu rozstrzygnięcia sporu wynikłego z zawartej z Serwisem umowy.
 4. Użytkownik może korzystać w sprawie rozstrzygnięcia sporu z bezpłatnej pomocy miejskich (powiatowych) rzeczników konsumentów lub organizacji społecznych, których zadaniem statutowym jest ochrona konsumentów (np. Federacja Konsumentów).
 5. Informacje o polubownych sposobach rozstrzygnięcia sporów można uzyskać w siedzibach i na stronach internetowych właściwych miejskich (powiatowych) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na stronie http://www.uokik.gov.pl .

§ 10. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie 28 grudnia 2016 roku.
 2. Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie przed zawarciem umowy o świadczenie usług w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się usługobiorca.
 3. Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu, informując o tym Użytkowników Serwisu.
 4. Przed zmianą Regulaminu każdy Użytkownik drogą elektroniczną zostanie poinformowany o planowanej zmianie. Nie zgłoszenie zastrzeżeń przez Użytkownika w terminie 7 dni od momentu otrzymania wiadomości uważa się za akceptację proponowanych zmian.
 5. Jeśli Użytkownik nie akceptuje wprowadzonej zmiany powinien zgłosić to Serwisowi wysyłając  e-mail na adres: biuro@ofertado.pl
 6. Pisemny brak akceptacji treści Regulaminu jest równoznaczny z usunięciem Konta Użytkownika w Serwisie. Użytkownik poniesie koszty świadczonych usług w wysokości rzeczywiście świadczonych na jego rzecz, usługi przez Serwis. Nadpłacona przez Użytkownika kwota podlega zwrotowi, nie później niż w terminie 14 dni od dnia usunięcia konta. Zwrot zostanie dokonany na wskazany przez Użytkownika rachunek bankowy.

 

Załączniki:

Załącznik nr 1. Polityka ochrony prywatności i polityka cookies

Załącznik nr 2. Cennik

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI

 

 

Serwis Ofertado.pl został utworzony w celu łatwego i szybkiego pozyskania ofert rynkowych. Serwis w procesie obsługi wykorzystuje minimalną ilość danych osobowych z których korzystają Użytkownicy. Dokładamy wszelkich starań oraz stosujemy wyłącznie sprawdzone technologie, aby zapewnić Użytkownikom wysokie bezpieczeństwo naszych usług.

Gromadzenie danych

Dane pochodzące od Użytkowników Serwisu gromadzone są na dwa sposoby:

 1. informacje podawane dobrowolnie przez Użytkownika – Serwis prosi o podanie danych osobowych Użytkownika korzystającego z formularza rejestracyjnego i danych  kontaktowych w celu założenia stałego konta, złożenia reklamacji , uwagi, sugestii lub zapytania. W trakcie rejestracji Administrator informuje Użytkownika, o tym które dane (wymienione w formularzu rejestracyjnym) są niezbędne do realizacji usług.
 2. informacje automatyczne uzyskiwane podczas korzystania z Serwisów – wśród nich mogą być:
 • adres IP – każdy komputer ma przypisany niepowtarzalny numer, czyli adres IP; na jego podstawie można np. zidentyfikować kraj, z którego dany Użytkownik łączy się z siecią. Ofertado.pl zastrzega sobie prawo do przechowywania dodatkowych logów wewnątrz serwisu, które łączą adres IP z kontem klient Logi te służą wyłącznie w celu analizy ewentualnych problemów technicznych przy rejestracji, logowaniu i korzystaniu z witryny.
 • pliki tekstowe (ang. "cookies") wysyłane do komputera Użytkownika podczas odwiedzania strony internetowej. Pliki cookie przechowują dane wymagane przez serwis WWW do prawidłowego działania, w tym identyfikacji aktualnie zalogowanego Użytkownika.

Dane osobowe

 1. Serwis przetwarza dane osobowe osób fizycznych, w zakresie wskazanym w formularzu zapytania ofertowego, formularza  podczas rejestracji Użytkowników oraz formularza zapisu do newslettera, celem świadczenia usług. Przetwarzanie danych osobowych, odbywa się na podstawie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tzw. RODO.
 2. Administratorem Twoich danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu Ofertado.pl jest ERFX Prime sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Cyfrowej 6, 71-441 Szczecin, wpisana  do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin –Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000617740, REGON 364436273, NIP 8513195415, w rozumieniu RODO.
 3. W związku ze świadczeniem przez Serwis różnych usług dla Użytkowników, przetwarzamy Twoje dane osobowe w różnych celach i zakresie, na różnej podstawie prawnej określonej w RODO. Poniżej staraliśmy się przekazać, jak najbardziej przejrzyste informacje odnoszące się do celu przetwarzania Twoich danych osobowych:
  1. Założenie konta oraz uwierzytelnianie Użytkownika w Serwisie, usługi niewymagające założenia Konta (np. złożenie zapytania, newsletter-monitoring nowych ofert) usługi wymagające zarejestrowania się w Serwisie (np. korzystanie z dostępu do danych Pytającego) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  2. Statystyka korzystania z poszczególnych funkcjonalności Serwisów oraz ułatwienie korzystania z Serwisów i aplikacji mobilnej, zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego Serwisu, dochodzenie i egzekucja roszczeń,  rozpatrywanie skarg i wniosków, odpowiedzi na pytania, sugestie, czy uwagi, badanie Twojej satysfakcji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
  3. W celu wystawienia i przechowywania wymaganych odrębnymi przepisami dokumentów np. faktur, paragonów czy innych dokumentów księgowych
  4. Poprawnego działania konta Użytkownika i obsługi ewentualnych reklamacji bądź zgłoszeń
 1. Dane osobowe Użytkowników Serwis może udostępnić:
  1. Dostawcom usług lub towarów - Przekazujemy Twoje dane osobowe dostawcom usług, zarejestrowanych w Serwisie, w związku z prowadzeniem działalności Serwisu. Dostawcy usług, którym przekazujemy Twoje dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają naszym poleceniom, co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).
  2. Podmiotom przetwarzającym -  korzystamy z dostawców, którzy przetwarzają Twoje dane osobowe wyłącznie na nasze polecenie. Świadczą oni dla nas usługę hostingu w chmurze obliczeniowej, dostarczają nam systemy do marketingu online, do wyświetlania powiadomień web push, do wysyłki wiadomości email, do analizy ruchu w Serwisach, do analizy skuteczności kampanii marketingowych.
  3. Organom państwa - Udostępniamy Twoje dane osobowe, jeżeli zwrócą się do nas o to uprawnione organy państwowe, w szczególności jednostki organizacyjne prokuratury, Policja, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej.
 2. Dane osobowe Użytkowników Serwis przechowuje przez okres posiadania Konta w Serwisie dla celów realizacji usługi Konta oraz związanych z nim funkcjonalności oraz innych usług zgodnie z Regulaminem, jak również do celów marketingowych. Jeżeli Użytkownik serwisu dokonał zakupu jakichkolwiek usług płatnych w Serwisie jego dane osobowe będą przetrzymywane przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego w którym wystawiono ostatni taki dokument.  Po usunięciu Konta Twoje dane zostaną zanonimizowane, za wyjątkiem następujących danych: imię, nazwisko, adres e-mail, historia aplikacji oraz informacja o wyrażonych zgodach (te dane będziemy przechowywać jeszcze przez okres 3 lat od usunięcia Konta dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z naszych usług).
 3. Dane osobowe Użytkowników niezarejestrowanych i nie korzystających z usługi złożenia zapytania, bądź zapisania się do wysyłki Newslettera, Serwis przechowuje przez czas odpowiadający cyklowi życia zapisanych na ich urządzeniach plików cookies. Szczegóły dotyczące sposobu korzystania przez Serwis z plików cookies znajdziesz w Polityce cookies.
 4. Dane osobowe Użytkowników zgłaszających Zapytanie ofertowe lub zapisujących się do wysyłki Newslettera  będą przechowywane w serwisie, w okresie 3 lat kalendarzowych, licząc od dnia wygaśnięcie ważności Zapytania ofertowego lub rezygnacji z usługi Newsletter.
 5. Składający zapytanie (Pytający) traktowany jest jako Użytkownik niezarejstrowany. Dane niezbędne do realizacji Zapytania Pytający umieszcza w stosownym formularzu Zapytania. Zakres danych określony jest przez odpowiedni format Formularza

W razie pytań dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci praw, możesz skontaktować się z nami drogą mailową na adres biuro@ofertado.pl lub listem poleconym na adres rejestrowy naszej spółki dostępny w publicznych rejestrze KRS.

 

POLITYKA COOKIES

 1. Serwis Ofertado.pl nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy (który odwiedzasz) zapisane na urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie, smartfonie), z którego korzystamy podczas przeglądania stron internetowych. Pliki cookies zawierają niezbędne informacje do prawidłowego funkcjonowania serwisów internetowych (wykorzystywane są np. podczas logowania do konta pocztowego). Umożliwiają one również zapamiętanie naszych preferencji, personalizowanie stron internetowych w zakresie wyświetlanych treści i dopasowania reklam. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu Ofertado.pl, którego właścicielem jest eRFX Prime Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości
  3. utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  4. przechowywania towarów dodanych przez nas do koszyka zakupów
  5. prezentacji reklam w sposób uwzględniający nasze zainteresowania czy miejsce zamieszkania;
  6. tworzyć anonimowe statystyki odwiedzalności serwisów
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Cookies „stałe” przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. Ten rodzaj plików zezwala na przekazywanie informacji na serwer za każdym razem, gdy odwiedzana jest dana stronę.
 6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.
 11. Stosownie do potrzeb możemy zmieniać i uzupełniać Politykę Prywatności. O wszelkich zmianach lub uzupełnieniach Użytkownicy będą informowani  poprzez zamieszczenie odpowiednich informacji na głównych stronach Serwisów, a w przypadku istotnych zmian możemy wysłać Ci także odrębne powiadomienia na wskazany przez Ciebie adres e-mail.
 12. Polityka Prywatności nie ogranicza żadnych uprawnień przysługujących Ci, zgodnie z Regulaminem oraz przepisami prawa.

 

 

Załącznik nr 2

CENNIK

 

 1. Odsłonięcie danych Użytkownika składającego Zapytanie (Pytającego) obarczone jest opłatą wskazaną w Cenniku.
 2. Każde zapytanie wyceniane jest przez Serwis indywidualnie w tzw. punktach. Ilość punktów niezbędnych do odkrycia danych Pytającego wskazywana jest zawsze w momencie kliknięcia przycisku Uzyskaj kontakt do Klienta na ekranie Zapytania.
 3. Przedsiębiorca zamierzający odkryć dane Pytającego musi uprzednio dokonać zakupu punktów.
 4. Sprzedaż punktów odbywa się w Pakietach.

            Wartość określonych Pakietów przedstawia poniższa Tabela.

Nazwa Pakietu

Ilość punktów w Pakiecie

Wartość netto Pakietu (PLN)

Kwota VAT (PLN)

Wartość brutto Pakietu (PLN)

Wartość netto 1 punktu (PLN)

Pakiet 10

10

60

13,80

73,80

6,00

Pakiet 30

30

150

34,50

184,50

5,00

Pakiet 50

50

225

51,75

276,75

4,50

Pakiet 100

100

425

97,75

522,75

4,25

 1. Punkty przechowywane są na koncie Użytkownika.
 2. Punkty zachowują swoją ważność przez okres 12 miesięcy od daty zakupu Pakietu. Po tym okresie niewykorzystane punkty zostają anulowane.
 3. W każdej chwili Użytkownik może dokupić dowolny Pakiet punktów.
 4. W momencie zakupu punktów Serwis wystawia Użytkownikowi fakturę VAT, którą przekazuje drogą elektroniczną na adres mailowy i z danymi wskazanymi przez Użytkownika podczas rejestracji.
 5. Serwis zastrzega sobie prowadzenie akcji promocyjnych, w ramach których może obniżać ceny pakietów lub zaniechać pobierania opłat z tym związanych. Akcje tego typu mogą być stosowane czasowo, w okresach wskazanych przez Serwis.

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie, dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Czytaj więcej Polityka prywatności.

POMOC POMOC